Seiya Myth Cloth

Héros > Spirit

  • Bandai Saint Seiya Saintia Sho Myth Cloth War God Ares
  • Saint Seiya Saintia Sho Myth Cloth Ex God Of War Ares Arès Saga Evil Seed
  • Bandai Figurine Saint Seiya Myth Cloth Ex God Of War Ares Saintia Sho
  • Figurine Saint Seiya Myth Cloth Ex God Of War Ares Saintia Sho