Seiya Myth Cloth

Héros > Shun D'andromède

  • Saint Seiya Myth Cloth Kasa Lyumnades Bandai 2008 Japon Neuf Scelle Rare
  • Saint Seiya Myth Cloth Poséidon Thétis Sirène Marina Bandai 2012 Japon Neuf Rare