Seiya Myth Cloth

Héros > Abel & Athena

  • Saint Seiya Myth Cloth Abel God Of Sun + Athena Box Set Action Fig 16cm Bandai
  • Saint Seiya Myth Cloth Sun God Abel & Athena Memorial Set Bandai Limited Japan